Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Forum ˇ Linki ˇ Kontakt ˇ Szukaj   |   11-07-2020

Menu Główne
Strona główna

Klub
   Statut
   Władze

Sekcje
   Judo
       Drużyna
       Trenerzy
       Liga
       Galeria

    Kosz
       Drużyna
       Trenerzy
       Liga
       Galeria

    Siatkówka
       Drużyna
       Trenerzy
       Liga
       Galeria

Obiekty
    Boisko
    Hala Sportowa

Galerie
_
Najbliższe rozgrywki
Mecze Siatkówki

Mecze Koszykówki

Walki Judo

_
  
 Statut

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu Sportowego "OMEGA" przy Gimnazjum Nr 4 w Gdyni.

§ 2

Siedzibą Klubu jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni.

§ 3

Klub działa na terenie miasta - Gdyni.

§ 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej

§ 5

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni.

§ 6

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 7

Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ 2
Cele klubu oraz ich realizacja


§ 9

Celem klubu jest:
 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 4. uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 5. upowszechnienie uprawiania dyscyplin sportowych,
 6. udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania współdziałając z:
 1. kierownictwem i radami szkół,
 2. organami rządowymi i samorządowymi,
 3. innymi klubami i związkami oraz stowarzyszeniami.

§ 12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 3. bazie sportowo rekreacyjnej Gimnazjum nr 4, innych szkół oraz jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 14
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15
 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
  1. imię i nazwisko /nazwę/,
  2. miejsce zamieszkania /siedzibę/,
  3. w przypadku osób fizycznych - datę urodzenia,
  4. oświadczenie o przystąpieniu,
  5. w przypadku małoletniego poniżej 16 lat - zgodę przedstawicieli ustawowych,
  6. w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego Prezydenta miasta o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 16
 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  3. zgłaszać do władz Klubu wnioski o sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
  5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat
 3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3-6 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowi ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym

§ 17
 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
  1. troszczyć się o dobro o rozwój Klubu,
  2. brać czynny udział w działalności Klubu,
  3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających - pełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
 3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 18
 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. wystąpienia z Klubu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Klubu.
 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie spełnia wymagań statutowych,
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. działa na szkodę Klubu,
  4. zalega z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu. W ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


ROZDZIAŁ 4
Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 19
 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebrania Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 20
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i fizycznej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwały w wypadku przewidzianym w par 18 ust. 3,
  5. dokonywanie zmian w Statucie Klubu,
  6. określanie wysokości składek członkowskich,
  7. uchwalenie regulaminu działania Zarządu i Komisji rewizyjnej,
  8. decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
  9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych ustaw:
   • wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
   • dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 21
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "OMEGA" przy Gimnazjum Nr 4 w Gdyni.
 2. Nadzwyczajne walne Zebranie Klubu zwoływanie jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 30 % liczny członków Klubu.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrani, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty założenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
 6. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproponowane przez organ, o którym mowa w ust. 1.

§ 22
 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
  2. drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu zostają podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków.

§ 23
 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w par 29 ust. 3 pkt. b uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązani się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 3. Z zastrzeżeniem par 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 24
 1. Zarząd klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 3. Wybory członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§ 25
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  7. zarządzanie majątkiem Klubu,
  8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
  10. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 26
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni rolę pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem,
  3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
  4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  1. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
  2. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
  3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 29
 1. Członkostwo z Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu,
  2. ustania członkostwa w Klubie,
  3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zgromadzeniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej:
  1. może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie nie spełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
  2. może być odwołany przez Walne Zebrania bezwzględną liczbą głosów.

§ 30
 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 31

Dla administracji Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.ROZDZIAŁ 5
Majątek klubu

§ 32
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów i spadków,
  3. dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
  4. własnej działalności gospodarczej,
  5. majątku Klubu,
  6. innych źródeł.

§ 33

Działalność gospodarczą, o której mowa par 32 ust. 2 pkt. 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§ 34
 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązanie się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w par 22 ust.2 i par 23 ust.2.

§ 36
 1. Rozwiązanie się klubu następuje na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania Klubu przy obecności co najmniej połowy liczny osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

  
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

admin
14-03-24
Dodano Statut UKS "Omega". Zapraszamy do przeczytania smiley

_

Copyright © 2008-15 by UKS Omega & M. Karczewski (MKWest) & RP.M.
Theme by Matonor